Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de PEET Kleding & Accessoires:

Artikel 1 Algemeen
1.1 Voordat u overgaat tot een overeenkomst, dient u de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.2 Als u artikelen heeft ontvangen die u niet heeft besteld, dan dient u PEET kleding & accessoires hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen.
1.3 Wij verkopen onze voorraad niet via andere partijen. Alle aankopen en transacties dienen rechtstreeks via onze website te worden gedaan.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Prijsverhogingen
3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijs wordt verhoogd, heeft u het recht de overeenkomst binnen tien (10) dagen na mededeling te ontbinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

Artikel 4 Bezorgkosten
4.1 Voor het bezorgen betaalt u €6,95 verzendkosten. De goederen worden met TNT post verstuurd.
Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken.

Artikel 5 Afkoelperiode
5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens u, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)
5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingsrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
5.4 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan Peet kleding & accessoires te retourneren, conform de door Peet kleding & accessoires verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen wij uitsluitend retouren accepteren die geen geur van eten, parfum o.i.d. bevatten, ongedragen  en ongewassen zijn en vrij van stof en haren.
5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van u.
5.6 Bij vooruitbetaling zal Peet kleding & accessoires het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan u terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de retourzending.

Artikel 6 Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 5 werkdagen te leveren. Is een artikel niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 7 Prijzen en betalingen
7.1 Alle vermelde prijzen in de Shop zijn inclusief B.T.W. , exclusief verzendkosten en exclusief eventuele kosten voor aangetekend versturen (alleen op speciaal verzoek van de klant). Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.
7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL of via vooruitbetaling.

Artikel 8 Gebrekkig product
8.1 Peet kleding & accessoires raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 2 dagen te melden.

Artikel 9 Garantie
9.1 Peet kleding & accessoires staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
9.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van:
a. normale slijtage;
b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op
eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de
geleverde artikelen.
e. beschadiging door vloeistoffen, scherpe en of ruwe voorwerpen, broeksluitingen, gespen van riemen, leunen tegen tafel en aanrecht, pillen door dragen, slijtplekken door tassen en klittenband, vastzitten van stof tussen ritssluiting, make up plekken, transpiratievocht geur. Afwijkende kleur van beeldmateriaal, elke computer, telefoon of tablet is anders.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
10.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Peet kleding & accessoires verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 11 Overmacht
11.1 In geval van overmacht is Peet kleding & accessoires niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 12 Toepasselijk Recht
12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Klachten en Geschillen
13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@peetkleding.nl Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
Artikel 14 Gebruik van foto's en filmmateriaal.
14.1 U mag geen gebruik maken van de foto's en het filmmateriaal dat eigendom is van Peet Kleding & Accessoires, zoals gepresenteerd op onze website, social media accounts en e-mailmarketing. Het kopiëren, verspreiden, wijzigen of enig ander gebruik van deze materialen zonder uitdrukkelijke toestemming is verboden.

Privacy
Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door u bestelde producten.

Suggesties, vragen en/of klachten
Heeft u suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur dan een e-mail. info@peetkleding.nl